Algemene voorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving

Aanmelding voor één van onze reizen kan zowel digitaal (via onze website of per e-mail), als door het inzenden van een ondertekend aanmeldingsformulier geschieden. Zowel schriftelijke als digitale reserveringen zijn bindend. Ongeveer 1 week na de boekingsdatum wordt de boekingsbevestiging verstuurd. Per boeking brengen wij €23,- boekingskosten in rekening. Bij opgave van meerdere deelnemers dienen in een bijlage alle adresgegevens toegevoegd te worden. Amarant Reizen raadt deelnemers dringend aan een goede reisverzekering af te sluiten. In geval van nood kan de reisverzekeraar de hulp bieden die nodig is, zonder dat er op de kosten hoeft te worden gelet. De kosten voor bijvoorbeeld repatriëring, ziekenhuis en dokterskosten in het buitenland kunnen namelijk enorm oplopen. Bij gezamenlijke opgave volgt één totaalfactuur die wordt verstuurd aan de hoofdboeker. Dit houdt in dat voor alle personen dezelfde reis geboekt moet worden. Indien er verschillende reizen worden aangevraagd, wordt er per persoon een aparte factuur gemaakt en wordt er per persoon €23,- boekingskosten in rekening gebracht. De hoofdboeker draagt er zorg voor dat ook de betalingen van de andere deelnemers worden voldaan conform de termijnen. Het is van het grootste belang dat de bij inschrijving vermelde naam en voornamen overeenkomen met de voornamen en achternaam in het paspoort. Onnauwkeurigheid kan erin resulteren dat wijzigingskosten van de luchtvaartmaatschappij doorbelast worden aan de deelnemers.

2. Bijzondere gegevens en uitsluiting

Voor deelname aan één van onze reizen is het noodzakelijk dat de deelnemer Amarant Reizen op de hoogte stelt van die gegevens die voor de reisorganisator van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van de reis. Bij aanmelding dienen ook eventuele ziektes of handicaps gemeld te worden, als ook gebruik van medicijnen. Vanzelfsprekend gaat Amarant Reizen vertrouwelijk om met deze informatie. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door Amarant Reizen worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

3. Betaling

a) De aanbetaling voor een reis, als regel ongeveer 20% van de totale reissom, moet direct na ontvangst van de boekingsbevestiging worden voldaan. De premie voor een eventueel bij reservering afgesloten annuleringsverzekering wordt in het bedrag van de aanbetaling verwerkt.
b) Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor de aanvang van de reis in ons bezit te zijn. De premie voor een eventueel bij reservering afgesloten reisverzekering wordt in het restant van de reissom verwerkt.
c) Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom binnen 7 dagen in één keer te worden voldaan. Indien de betaling van de volledige reissom niet 48 uur voor vertrek bij ons binnen is, is Amarant Reizen gerechtigd de boeking te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd en de vordering blijft onverhoopt bestaan; de annuleringsbepalingen zijn onverminderd van toepassing. Bij iedere aanmaning zal €23,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is automatisch artikel 7 van de algemene voorwaarden van toepassing.
d) Boek je een voorjaarsreis vóór 31 januari 2020 of een zomerreis vóór 1 april 2020, dan heb je de mogelijkheid extra korting te ontvangen als de volledige reissom in één keer wordt overgemaakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de boekingsbevestiging. Ontvangen we de reissom later dan de op de factuur genoemde datum, dan ontvang je een nieuwe factuur, zonder actiekorting.
e) Boek je een éénpersoons kamer of tent, dan betaal je hiervoor een toeslag. Het boeken van een éénpersoons slaapplek is alleen mogelijk wanneer dit aangegeven staat bij de reis en geldt alleen op de plek van bestemming. Bij het boeken van een eventueel overnachtingshotel op de heen- of terugweg wordt hiermee geen rekening gehouden.
f) Boek je een reis inclusief maaltijden, dan heeft dit betrekking op de maaltijden die op de plaats van bestemming worden genuttigd. Het heeft geen betrekking op maaltijden die eventueel onderweg naar de bestemming worden genuttigd.

4. Reisduur

De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen zijn gerekend (dit is i.v.m. de evt. afgesloten reis en/of annuleringsverzekering).

5. Reisdocumenten

Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, hetzij paspoort, hetzij ID-kaart, afhankelijk van de bestemming. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de in de te bezoeken landen geldende voorschriften, zoals bijvoorbeeld een visum. De deelnemer dient er eveneens zelf voor te zorgen, dat hij in het bezit is van eventuele bewijzen van inentingen en vaccinaties. Indien de deelnemer de reis niet (geheel) kan afmaken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de deelnemer.

6. Reisbescheiden

Vliegtickets e.d. zullen door de reisleiding of een medewerker van Amarant Reizen worden uitgereikt op het vliegveld. Meer informatie hierover wordt vermeld in de aanvullende reisinformatie die vooraf per post of per email wordt toegestuurd.

7. Annulering en omboeking door deelnemer

Annuleren

Het annuleren van een reis of activiteit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum poststempel geldt als annuleringsdatum.
Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door Amarant Reizen bevestigd is. De annuleringskosten bedragen:
A  Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van vertrek: 20% van de reissom
B Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van het vertrek: 35% van de reissom;
C Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom;
D Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag vóór de dag van vertrek: 50% van de reissom;
E Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5de dag vóór vertrek: 75% van de reissom;
F Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag vóór vertrek: 90% van de reissom;
G Bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Bovengenoemde kosten zijn exclusief reserveringskosten. Bij een annulering voor aanvang van de reis, vervallen de kosten voor de reisverzekering (inclusief de poliskosten), indien deze via Amarant Reizen is afgesloten. Indien een annuleringsverzekering is afgesloten, worden bij een geldige annuleringsreden bovengenoemde kosten vergoed. Vergoeding is exclusief de reserveringskosten, afgesloten annuleringsverzekering en poliskosten. De acceptatie van deze reden staat echter altijd ter beoordeling van de verzekeringsmaatschappij. Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank-of gironummer. Een uitgebreide toelichting op de verzekeringsvoorwaarden kan altijd bij Amarant Reizen opgevraagd worden.
Bij het annuleren van enkel het meereizen met het busje, wanneer dit bij boeking of op een later moment is gereserveerd, gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden, zoals hiervoor beschreven inzake annuleren van een reis.

Omboeken

In het geval een deelnemer besluit op eigen initiatief om te boeken naar een andere vertrekdatum dan wel een andere reis, dan worden de annuleringsvoorwaarden gehanteerd met dien verstande dat de verzekeringen kunnen worden meegenomen naar de nieuwe reis, waarvoor wordt gekozen.

8. Doorgaan van een reis

Voor alle groepsreizen geldt een minimum aantal deelnemers. Amarant Reizen behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de reis te annuleren. De deelnemer wordt hierover uiterlijk 21 dagen voor vertrek geïnformeerd. Enkele uitzonderingen hierop worden bij de reis vermeldt. De reeds betaalde gelden worden dan volledig door ons terugbetaald. Amarant Reizen zal, waar mogelijk, met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.
N.B. Een bij een andere verzekeringsmaatschappij afgesloten verzekering wordt niet door ons terugbetaald.

9. In de plaatsstelling

Indien een deelnemer is verhinderd aan een reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:
a) de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie.
b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.
c) de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in de plaatsstelling. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt, zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en eventuele extra kosten veroorzaakt door de vervanging.

10. Wijziging door Amarant Reizen

Amarant Reizen behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de reisovereenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van de reisgids. Uitsluitend in geval van verhogingen van bijvoorbeeld brandstofkosten voor luchtvaartmaatschappijen, behoudt Amarant Reizen zich het recht voor, deze door te berekenen aan de deelnemer. Luchthavenbelasting is altijd onder voorbehoud, de definitieve kosten zijn afhankelijk van de geldende koersen op de dag van bevestiging van de vliegtickets.

11. Aansprakelijkheid van Amarant Reizen

Amarant Reizen is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht of deze verplichtingen door Amarant Reizen zelf of door andere door Amarant Reizen ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Een en ander echter wel met inachtneming van wat in de artikelen 8, 9, 10, 12 en 13 is vermeld. De organisatie is ook niet aansprakelijk voor vertragingen die de deelnemer oploopt en de eventueel daaruit voortvloeiende schade ten gevolge van welke oorzaak dan ook. Onder andere valt hieronder, doch niet uitsluitend, vertragingen veroorzaakt door technische mankementen aan het vervoermiddel, weersomstandigheden, drukte in het verkeer, stakingen en/of blokkades, het missen van aansluitingen, overboekingen, wijzigingen in de reis aangebracht door de dienstverlener en annulering door de dienstverlener.

12. Aansprakelijkheid van de deelnemer

a) De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Amarant Reizen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte vakantieganger.
b) Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door Amarant Reizen van (verdere voortgang van) de reis worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

13. Uitsluiting aansprakelijkheid van Amarant Reizen

a) Amarant Reizen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de reisovereenkomst indien en voorzover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.
b) Amarant Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis-en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

14. Klachten

Ondanks onze inzet om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zoveel mogelijk op het moment waarop de klacht ontstaat bij de reisleider te worden ingediend. Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na afloop van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Amarant Reizen, Postbus 9349, 3506 GH Utrecht. Amarant Reizen probeert alle klachten zorgvuldig te behandelen en uiterlijk binnen 1 maand te beantwoorden.

Alle informatie op deze website, evenals in de reisgids van Amarant Reizen, is onder voorbehoud van druk-, typ-, en zetfouten.